Les URLs dels frontals síncron i asíncron són:

Servei Frontal URL
  • Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB)
  • Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions (COIT)
  • Col·legi de Notaris de Catalunya / ANCERT (Agencia Notarial de Certificación) – sol·licitud de còpies electròniques
  • Registre de la Propietat
  • Registre Mercantil
  • Col·legis Oficials de Catalunya (DCOC)
  • Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
Síncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Asíncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Asíncron-resposta https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta