Aquest article està adreçat a les administracions públiques.    Si ets un ciutadà interessat a obtenir el padró, visita    el web del teu ajuntament per obtenir les indicacions de com fer la sol·licitud.

Vols posar en línia el teu padró?

El servei de Padró en línia posa a disposició de la resta d’administracions les dades de residència i convivència dels Padrons municipals que són necessàries per tramitar els seus procediments administratius i per garantir el dret dels ciutadans a no aportar dades o documents elaborats o en poder de l’administració.

Per tal de posar en línia la informació d’aquest registre, és a dir, fer-la accessible electrònicament a la resta d’administracions cal que el municipi interessat sol·liciti la subscripció del Conveni de Col·laboració amb el Consorci AOC per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants.

Actualment s'està treballant en una nova versió del conveni i no s’estan realitzant noves adhesions fins que no es disposi de la versió definitiva. Tan aviat com es puguin tramitar noves adhesions es publicarà al blog d’Interoperabilitat.

Si has delegat la gestió del teu padró al Consell Comarcal o la Diputació corresponent, no cal la subscripció del Conveni de Col·laboració amb el Consorci AOC per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants. L’AOC ja té subscrits convenis amb els organismes supramunicipals per a la prestació d’aquest servei.  En aquest cas, has de sol·licitar al Consell Comarcal o la Diputació encarregat de la gestió del teu Padró que ens comuniqui  la inclusió del teu ajuntament al servei de comunicació de volants d’empadronament.