Vols posar en línia el teu padró?

El servei de Padró en línia posa a disposició de la resta d’administracions les dades de residència i convivència dels Padrons municipals que són necessàries per tramitar els seus procediments administratius i per garantir el dret dels ciutadans a no aportar dades o documents elaborats o en poder de l’administració.

Per tal de posar en línia la informació d’aquest registre, és a dir, fer-la accessible electrònicament a la resta d’administracions cal que el municipi interessat sol·liciti la subscripció del Conveni de Col·laboració amb el Consorci AOC per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants.

Per a sol·licitar-ho cal que segueixis els passos següents:

    • Aprovació i signatura del conveni: Recorda que s’han d’emplenar totes les dades del representant legal.
    • Trametre el conveni degudament signat a l’AOC mitjançant una tramesa genèrica on consti a l’assumpte: Assessoria Jurídica-Conveni Padró. Podràs trobar la tramesa genèrica a EACAT > Tràmits i a la part dreta de la pantalla t’ apareixen els tràmits més utilitzats; entre ells la tramesa genèrica:

    • Enviar el formulari d’integració:  Es descarregarà un document pdf en el que cal emplenar les dades de l’ens i del tècnic responsable de la integració i marcar els serveis o productes que vols integrar amb els vostres sistemes; en aquest cas hauràs de marcar Via Oberta>Administració Local>Padró Municipal d’Habitants.

Un cop rebem el conveni, es donaran instruccions a la nostra Oficina Tècnica per que s’integri al teu ens a la xarxa de padró en Línia.

Quan finalitzi el procés i el teu ens estigui integrat, t’ho comunicarem i rebràs una copia del conveni signat pel Director/a gerent de l’AOC.

Si has delegat la gestió del teu padró al Consell Comarcal o la Diputació corresponent, no cal la subscripció del Conveni de Col·laboració amb el Consorci AOC per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants. L’AOC ja té subscrits convenis amb els organismes supramunicipals per a la prestació d’aquest servei.  En aquest cas, has de sol·licitar al Consell Comarcal o la Diputació encarregat de la gestió del teu Padró que ens comuniqui  la inclusió del teu ajuntament al servei de comunicació de volants d’empadronament.