Per facilitar l’intercanvi telemàtic de dades i documents entre administracions i entitats públiques dins el marc d’un procediment administratiu i amb l’objectiu de fer efectiu el dret de la ciutadania a no aportar documents que ja obrin en poder de les Administracions Públiques, el Consorci AOC ofereix el Catàleg de Dades i Documents Interoperables a Catalunya a través del servei Via Oberta. 

Dins el Catàleg  hi trobareu distingit per àmbits de prestadors de dades, les diferents dades susceptibles de ser consultades dins d’una actuació administrativa i que son posades a disposició de les Administracions Públiques Catalanes pels organismes cedents de dades. Tota la informació degudament classificada per prestadors és disponible a les “Cartes de Servei de Via Oberta”.

Els diferents serveis de Via Oberta es poden consumir tant per pantalles d’EACAT com a través d’integració amb serveis web (ja sigui amb sistemes propis de l’ens sol·licitant o amb eines pròpies). 

A continuació es detallen els passos a seguir per consumir el servei de Via Oberta per pantalles d'EACAT: 

Identificar els procediments i el servei de Via Oberta associat

Una vegada s’hagi identificat un procediment pel qual hi hagi la necessitat de consultar dades que obrin en poder d’altres Administracions Públiques, és necessari consultar el Catàleg de Serveis disponibles per determinar quin o quins serveis de Via Oberta s’ha de sol·licitar.  

Al servei Via Oberta del web de l’AOC (apartat “Sol·liciteu el servei”) s’hi troba el Catàleg de dades i documents actualment disponibles.       

Per a cada servei de Via Oberta es troba disponible una Carta de Servei específica on es detalla tota la informació relativa al servei, les diferents modalitats de consulta de dades, la informació que es podrà obtenir i com realitzar les consultes. Tanmateix, s’hi  troben exemples de casos d’ús que poden ser de gran utilitat.   

Les cartes de serveis son consultables al Portal de Via oberta distingit per àmbits de prestadors de dades: 

Adhesió al Conveni Marc d’Interoperabilitat

En el cas de les administracions locals i ens que en depenen, per a l’accés a la consulta de les dades del catàleg de dades i documents és necessària l’adhesió  al Conveni Marc d’Interoperabilitat (CMI), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC.

A continuació, es troben detallats els passos per adherir-se al Conveni Marc d'Interoperabilitat, el qual s’haurà d'adjuntar a l’apartat corresponent dins del formulari de sol·licitud del serveis de Via Oberta. 

En el cas de tractar-se d’un organisme de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, no cal l’adhesió al Conveni esmentat. La sol·licitud d’accés a les dades que proporciona el servei Via Oberta de l’AOC s’ha de realitzar a través de PICA, que gestiona la Subdirecció d’Innovació i Administració Digital (SIAD). Cal posar-se en contacte amb el SIAD a través de l’adreça electrònica administraciodigital.presidencia@gencat.cat

Sol·licitar l'alta als serveis de Via Oberta

Un cop has identificat el procediment i el servei de Via Oberta a sol·licitar segons informació del primer apartat, has d'omplir i enviar la sol·licitud d'alta que es troba a EACAT/Catàleg de tràmits/Consorci AOC/AOC - Sol·licitud de serveis/ Sol·licitud de serveis Via Oberta 

Per completar la sol·licitud és recomanable consultar el document amb el pas a pas per emplenar el formulari de sol·licitud dels serveis de Via Oberta 

En aquest apartat es destaquen els punts més importants a considerar per a la tramitació de l’autorització d’accés a les dades necessàries del procediment identificat. Posant l’accent en el que és imprescindible per a que els emissors autoritzin la consulta a les dades sol·licitades i així estalviar futurs requeriments per part d’aquests: 

Marc legal

Pel que fa a les dades que es sol·liciten a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (serveis de l’àmbit de l’Administració General de l’Estat), es recorda la necessitat d’adjuntar la publicació o la traducció al castellà tant de la normativa aplicable com del formulari on es recull el consentiment.  

També cal posar èmfasi en que la política actual dels emissors és la de no acceptar normativa genèrica que no estableixi expressament la dada a consultar, per tant s’ha d’indicar la norma específica que regula el procediment concret on es requereix l’obtenció de la dada o document que es pretén consultar. 

Exemple: En el cas d’una convocatòria per un procés selectiu on sigui necessari la consulta de dades dels aspirant relatives a la titulació, vida laboral o a la disposició d’un permís de conduir concret, etc; s’haurà d’aportar les bases reguladores d’aquesta convocatòria on hi constin expressament les dades que es demanen. Sinó ve regulada com a requisit en la norma aportada, la sol·licitud d’autorització vindrà denegada per l’emissor.  

Consentiment

Aquest pot ser "No oposició", "" o "Llei", pots consultar cada cas en el document amb el pas a pas per emplenar el formulari.  

Pel que fa als formularis de sol·licitud és imprescindible que hi consti la clàusula de “no oposició” corresponent a la consulta de dades. 

Per últim comentar, en cas que es necessiti sol·licitar diversos serveis de Via Oberta per un mateix procediment, només cal que emplenar un únic formulari. En cas contrari, és necessari complimentar-ne un per cada procediment.  

Un cop rebuda la documentació, serà revisada per les àrees responsables del Consorci AOC i es procedirà a tramitar l’autorització de l’ens per a accedir als serveis sol·licitats. En el cas que tota la informació, normativa i formulari sigui correcte, com a norma general els emissors resolen la sol·licitud en un temps màxim de quinze dies laborables.  

Una vegada autoritzada la sol·licitud de consulta a qualsevol dels serveis de Via Oberta, només caldrà que el Responsable d'Interoperabilitat de l'ens procedeixi a l’assignació dels permisos corresponents a l'usuari que hagi de fer la consulta, a través d’EACAT. 

Sol·licitar l'alta als serveis de Via Oberta-AEAT

Un cop s’ha identificat el procediment i el servei de Via Oberta a sol·licitar segons la informació del primer apartat, s’ha d'omplir i enviar la sol·licitud d'alta, prèviament, en el cas de l'AEAT hi ha un requisit indispensableque ha de realitzar l’ens: és la cessió d’un segell electrònic de nivell mig en exclusivitat per ús dels serveis AOC. La consulta de com realitzar-ho es troba a l’enllaç següent Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC. 

Una vegada sol·licitat el segell electrònic de l'AOC i confirmada la descàrrega o bé en el cas de disposar del certificat cedit a l’AOC, s’han de realitzar les actuacions següents: 

Un cop rebuda la documentació, serà revisada per les àrees responsables del Consorci AOC i es procedirà a tramitar l’autorització de l’ens per a accedir als serveis sol·licitats. En el cas que tota la informació, normativa i formulari sigui correcte, com a norma general l’emissor resol la sol·licitud en un temps màxim de quinze dies laborables. 

Assignar permisos

A banda de la sol·licitud per organisme descrita en els punts anteriors, cal que cada usuari que hagi de fer consultes a través del servei de Via Oberta disposi dels permisos corresponents per a l’accés de dades de cada servei de Via Oberta (AEAT, TGSS, DGP...) donat que cada un d’ells requereix d’un permís específic.  

Aquests permisos han de ser assignats pel Responsable d'Interoperabilitat (RI) de cada ens. A la plana d’inici d’EACAT, hi consta la informació relativa a qui és el Responsable d’Interoperabilitat del vostre ens. 

Una vegada assignats, cada usuari podrà consultar els permisos dels quals disposa a Via Oberta, des d'EACAT/Configuració/El meu espai/Via Oberta.  

Requisits d'accés amb certificat digital

Per a accedir a la consulta de dades de Via Oberta és necessària l’acreditació de la identitat de l’usuari, mitjançant un certificat digital d’empleat públic de l’administració corresponent. Per tant, l’accés al servei de Via Oberta no es podrà obtenir amb:  

  • Un certificat idCAT, donat que no es tracta d’un certificat que identifiqui a l’usuari com treballador de cap administració pública.  
  • Qualsevol certificat emès per altres prestadors que no es tracti d’empleat d’una administració pública, pel mateix motiu que el punt anterior.  
  • Un certificat d’empleat públic d’una administració que no sigui a la que estigui adscrit l’usuari a la plataforma EACAT, en el moment de fer la consulta.  
  • T-CAT de pseudònim, donat que el requisit per a consultar a Via Oberta és que quedi identificat qui fa la consulta i en aquest cas, no és així.

Nota: El certificat emprat per accedir a Via Oberta podrà ser tant de nivell de signatura mig (p. ex. T-CAT P), com alt (p. ex. T-CAT) sempre i quan aquest estigui vinculat a l'administració pública per la qual l'usuari vol fer la consulta.  

No és imprescindible que el prestador de serveis de certificació sigui el Consorci AOC, sempre que es tracti d’un certificat d’empleat d’una administració pública.  

Fer consultes individuals

1. Accedir a Via Oberta 

blobid0.png

2. Es pot cercar el servei per prestador, procediment, temes o bé consultar tot el catàleg en detall: 

blobid1.png

3. Un cop s’ha accedit al servei en qüestió, es poden veure les modalitats disponibles, per exemple:

blobid2.jpg

 

L’usuari disposarà d’accés a les consultes per les quals l'ens disposi d’autorització i si l’usuari té atorgats els permisos corresponents per part del Responsable d'Interoperabilitat (si no es compleix qualsevol de les dues condicions, apareixerà un símbol de "prohibit" que no permetrà accedir a la consulta). En aquest cas, caldrà posar-se en contacte amb el Responsable d’Interoperabilitat del vostre ens per tal de que se li siguin assignats els permisos corresponents a l’usuari. 

Pel que fa al servei de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) cal recordar que és imprescindible que l’ens disposi d’un certificat vigent de segell nivell mig cedit en exclusivitat per ús dels serveis de l'AOC, tal com es detalla en l'apartat "Sol·licitar l'alta als serveis de Via Oberta-AEAT". És necessari el compliment d’aquesta condició per tal de que les consultes es realitzin correctament, en cas contrari les consultes no funcionaran.  

4. Tota la informació relativa als diferents serveis que ofereix Via Oberta, tant de les dades de ser susceptibles de consulta com les modalitats de consulta, també de com fer les consultes i les dades que s’obtenen,  és accessible a les cartes de servei.