Qui és el Responsable d’Interoperabilitat del meu ens?

Pots accedir a EACAT, identificar-te amb usuari i contrasenya o certificat digital, i a la dreta de la pestanya INICI veuràs el nom del responsable d’interoperabilitat:

 

Si no apareix cap usuari es perquè l’ens no n’ha designat cap o perquè aquesta persona ja no és usuària de l’ens a EACAT.

En aquest cas s’haurà de designar un responsable d’interoperabilitat tal com expliquem tot seguit.

Designació del responsable d’interoperabilitat

La persona representant legal de l’ens, de l’alcaldia o secretaria, haurà de nomenar i comunicar formalment al Consorci AOC un responsable d’interoperabilitat, les funcions del qual seran:

  • Ser l’interlocutor amb el Consorci AOC per temes d’interoperabilitat.
  • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització.
  • Designar i autoritzar, mitjançant l’ús de la signatura electrònica, els usuaris que dins de la seva organització podran fer ús dels serveis Via Oberta sol·licitats per l’ens. S’ha de tenir present que és obligatori disposar de T-CAT per autoritzar els usuaris.

La designació del responsable pot fer-se en el moment de l’adhesió al CMI, o bé, a través del formulari disponible a:

EACAT>Tràmits >Consorci AOC >Sol·licitud de serveis>Sol·licitud de designació del responsable d’interoperabilitat

Per afegir o modificar el responsable d’interoperabilitat s’haurà de seguir el mateix procediment que per designar-lo.

Com omplir el formulari:

El nom i el NIF de l’ens ja apareixeran emplenats.

El camp “Acció” és un desplegable on les possibles accions són:

  • Alta: Si es vol donar d’alta un nou Responsable d’Interoperabilitat.
  • Baixa: Si es vol donar de baixa un Responsable d’Interoperabilitat.
  • Ratifica: Si es vol donar d’alta/baixa algun dels Responsables d’Interoperabilitat; els que no canvien es ratifiquen. Apareixerà l’opció “Ratifica” en aquest camp.

Amb el Botó + apareixerà una nova línia per emplenar les dades d’un altre Resposnable d’Interoperabilitat.

Amb el Botó – desapareixerà el Responsable d’Interoperabilitat de la línia d’on se seleccioni.

Un cop rebem el formulari des del Consorci AOC autoritzarem la persona designada i es comunicarà a l’organisme.

Les autoritzacions i consultes del meu ens

El responsable d’interoperabilitat pot accedir a EACAT>VIA OBERTA>SIRI i consultar les autoritzacions del servei de Via Oberta així com d’altres serveis de l’AOC.

 

Des de l’apartat “Els meus Productes” el responsable d’interoperabilitat podrà veure quins són els serveis que des de l’AOC se li han autoritzat.

 

Respecte a “Les meves consultes” , es pot filtrar per Finalitat, Tipus de producte, Producte, Modalitat i dates.

I el resultat mostrarà les consultes que coincideixen amb la cerca. S’indica la data i l’hora de la consulta, quin usuari de l’ens l’ha fet i quin és l’expedient associat a la consulta:

Autoritzar a un usuari l’accés a Via Oberta

1r El responsable d’interoperabilitat de l’ens ha d’accedir a EACAT amb certificat digital:

 

2n A continuació el responsable ha d’accedir a “Configuració” i seleccionar l’usuari al que cal donar permisos.

 

3r Un cop seleccionat l’usuari caldrà cercar el servei de Via Oberta per assignar-li els rols. Si l’usuari ja té algun rol, només cal afegir-li els rols nous, no cal cercar el servei.

 

4t A continuació caldrà seleccionar els productes als que haurà d’accedir l’usuari (1) i seleccionar la icona “més” per assignar-li (2)

 

 El sistema a continuació farà signar la operació

Cal acceptar qualsevol alerta relativa a l’ús del JAVA. A continuació seleccionar el certificat amb el que es signarà i indicar el PIN.

 

 Els permisos quedaran assignats

 

 Un cop assignats els permisos, si l’usuari autoritzat estava dins d’EACAT, ha de tancar l’aplicació i tornar a accedir per tal que els nous rols quedin correctament assignats.