Les URLs dels frontals síncron i asíncron són:

Servei Frontal URL
  • Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) – consulta del Grau de Discapacitat del Servei al Disminuït (SAD)
  • Institut d’Estadística de Catalunya – Informe Històric d’Empadronament
  • Registre d’Entitats Jurídiques
  • Agència Tributària de Catalunya (ATC)
  • Registre Central d’Assegurats de CatSalut (RCA)
  • Registre de Cooperatives del Departament de Treball
  • Títol de Família Nombrosa (TFN)
  • Títol de Família Monoparental (TFM)
Síncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Asíncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Asíncron-resposta https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta