Titular no identificado en la resposta del Certificat de Renda

En la consulta de les dades del certificat de renda 2020 s’ha detectat una elevada resposta del resultat “titular no identificado”, que ens ha portat a contrastar aquesta situació amb l’AEAT.
L’administració tributària ens ha confirmat que la resposta “Titular no identificado” es produeix per dues causes diferents:

 1. Falta de correspondència entre les dades del DNI i NIE amb els noms i cognoms del titular consultat (la causa més freqüent): Per validar la identificació del titular i retornar les seves dades tributàries, l’AEAT té establert un filtre o “Umbral de semejanza requerido” que valida la correspondència entre les dades de DNI i NIE + noms i cognoms consultats, i les que consten a la seva base de dades, que pot comportar les situacions següents:
  • Que es superi aquest llindar, al no existir discrepància entre les dades introduïdes, o que aquesta sigui tant menor (petites diferències o errors tipogràfics…) que igualment puguin superar-lo, produint una correcta identificació del titular i el retorn de les seves dades tributàries.
  • Que no es superi aquest llindar per l’existència d’una discrepància entre les dades introduïdes, que impliqui una falta de validació de la identificació del titular consultat i el retorn del missatge de “Titular no identificado”.
  • S’ha comprovat que aquest llindar requerit és molt més estricte en el cas dels NIEs.
 2. Els titular consultats no figuren al cens de l’AEAT: La segona casuística que pot comportar aquest resultat de “Titular no identificado” és que la persona consultada no figuri al cens de l’AEAT. Els casos més significatius són els de les persones que s’han fet la documentació recentment (DNI i NIE) i encara no s’han incorporat en el cens de l’AEAT.

Com reduir aquesta casuística?

 • En el primer cas, “dades incongruents o que no superin el llindar de semblança requerit”:
  • Tenint en compte que per l’AEAT les dades correctes són les que figuren exactament al DNI / NIE, comproveu que en la consulta s’ha introduït correctament el NIF o NIE i el nom i cognoms del titular a consultar amb:
   • les dades que figuren al seu document identificador, o
   • si es compta amb l’autorització del titular, mitjançant una consulta a la Direcció General de Policia (DGP).
  • En cas de confirmar la discrepància entre les dades consignades i les resultants de la comprovació, caldrà realitzar una consulta posterior del certificat de renda amb les dades correctes, derivades de la validació del seu DNI/NIE o consulta a la DGP.
 • En el segon cas,  “no figurar en el cens tribuari”:
  • L’AEAT ens informa que regularment es realitzen processos d’actualitzacions del cens AEAT, amb altes automàtiques en base a la informació subministrada pel Ministeri de l’Interior, per a la incorporació de titulars de nous documents d’identitat expedits per DGP, o bé per l’actualització del cens cada vegada que reben una presentació d’una declaració o una consulta sobre un DNI / NIE no inclòs al cens, prèvia confrontació amb la DGP.
  • Per aquest motiu és recomanable, que si rebeu una resposta de “No Identificat” i teniu la certesa que les dades identificatives són correctes, repetiu la consulta passat un temps prudencial per veure si el cens s’ha actualitzat.
Error en la comunicació amb l’emissor final

Per diferents motius, aquest error es mostra a les consultes de Via Oberta dels serveis del prestador AEAT. A continuació, podeu consultar  els més freqüents:

 • El certificat digital autoritzat per les consultes, bé sigui el CEIXSA (que ja no es pot sol·licitar i tampoc s’accepta per aquesta finalitat d’ús) o bé el Segell Electrònic de Nivell mig, ha deixat d’estar vigent. En aquest cas, caldrà que sol·liciteu un Segell Electrònic de nivell mig i gestioneu la renovació de la  manera següent: Com renovar un certificat de Segell Electrònic per fer ús dels serveis d’AEAT de Via Oberta?
 • El prestador del servei no permet la consulta de dades si aquestes coincideixen amb les de l’usuari que fa la consulta. En aquest sentit, comproveu  que no esteu consultant les vostres  pròpies dades.
 • Si el vostre  cas no és cap dels descrits, contacteu amb nosaltres a través del formulari de contacte. Cal que ens informeu de l’ens i l’usuari de Via Oberta que fa la consulta, la data i hora en què obteniu l’error i una captura de pantalla de l’error sempre que sigui possible.
Documento incorrecto

En funció de com estigui escrit el teu nom i cognoms a EACAT és possible que t’aparegui un error “Documento incorrecto” en realitzar les consultes dels serveis de l’AEAT, a causa d’una modificació més estricta dels algorismes d’identificació aplicats a totes les aplicacions i serveis de tramitació electrònica amb l’AEAT:

 

Et proposem una forma senzilla de solucionar la incidència en cas que facis ús del servei  a través d’EACAT: Accedir al teu espai d’EACAT (apartat “Configuració”) i modificar el teu nom i cognoms per tal que apareguin de la manera següent:

 • que el nom i cognoms coincideixin amb els indicats al document identificatiu (exemple:  DNI).
 • si tot i així no funciona, indicar l’ordre del nom i cognoms d’aquesta manera: Cognom1 Cognom2 Nom

En cas que l’accés al servei de consulta d’IRPF es faci des de les pròpies aplicacions de gestió de l’ens (a través d’integració amb Via Oberta), el gestor d’usuaris de l’aplicació haurà d’indicar de quina base de dades o registre s’extreu el nom dels funcionaris, per tal que es puguin realitzar les modificacions pertinents i que el camp “NombreCompletoFuncionario” de la missatgeria estigui ben informat.

<pet:Funcionario><pet:NombreCompletoFuncionario>Español Español Juan</pet:NombreCompletoFuncionario><pet:NifFuncionario>99999999Z</pet:NifFuncionario></pet:Funcionario>

 

Si un cop feta aquesta modificació i provat l’accés l’error persisteix, indica-ho a través del formulari de contacte tot confirmant que ja has fet aquestes modificacions.