Documents homologació serveis: https://consorciaoc.github.io/Homologacio-Serveis/

Els casos de proves dels serveis indicats, es podran trobar a: https://suport-integradors.aoc.cat/hc/ca/articles/4416400146577-Acc%C3%A9s-a-casos-de-proves-de-serveis-d-Integraci%C3%B3-de-Via-Oberta 

Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació d’integració
Agència Estatal Administració Tributària (AEAT) Dades Tributàries
 • Obligacions tributàries per a contractació pública (consulta individual/lots)
 • Obligacions tributàries per a llicències de transport (consulta individual/lots)
 • Obligacions tributàries sol·licitud ajudes i subvencions (consulta individual/lots)
 • Obligacions tributàries tramitació permisos de residència i treball per a estrangers (consulta individual/lots)
 • Consulta domicili fiscal
Renda
 • Certificat de l’IRPF
 • Certificat individual de nivell de renda
 • Certificat de renda per a prestacions
 • Certificat de Pensions Públiques Exemptes
Impost Activitats Econòmiques (IAE)
 • Consulta del conjunt d’epígrafs de l’IAE en els quals està matriculat el contribuent a la data actual.
Tresoreria General Seguretat Social (TGSS) Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta
 • Estar al corrent d’obligacions amb la SS (consulta individual/lots)
 • Alta laboral a data concreta (consulta individual/lots)
 • Acreditació activitat agrària per compte propi
TGSS Vida Laboral
 • Consulta de vida laboral del darrer any
 • Consulta d’un període de la vida laboral dels darrers 5 anys
 • Consulta de números d’afiliació.
Direcció General Policia (DGP)

Identitat
 • Verificació de les dades d’identitat
 • Consulta de les dades d’identitat (consulta individual/lots)
Residència
 • Consulta de l'històric de tràmits de residència legal
Institut Nacional Estadística (INE) Temporalment fora de servei
 • Residència que consta a l’INE
 
Direcció General Trànsit (DGT) Registre de vehicles i conductors
 • Consulta dades d’un vehicle
 • Consulta dades d’un vehicle per  a sancions
 • Consulta de dades dels permisos de conduir d’un conductor
 • Consulta de dades d’un vehicle per  part del titular de la via
 • Consulta sancions, vigències i condemnes penals d’un conductor
 • Consulta dels vehicles enregistrats a la DGT per a un propietari
Registre de vehicles
 • Consulta dades d’un vehicle
 • Consulta dades d’una persona
 • Consulta dades d’una persona per filiació
Deutors impost municipal de vehicles (IVTM)
 • Alta d’impagaments de l’IVTM (consulta individual/lots)
 • Consulta d’impagaments de l’IVTM (consulta individual/lots)
 • Eliminació d’impagaments de l’IVTM (consulta individual)
Servei Públic Ocupació Estatal (SEPE) Prestacions per desocupació 
 • Prestacions percebudes per desocupació
 • Imports prestacions actuals
 • Imports prestacions per períodes
Direcció General Cadastre Cadastre
 • Dades cadastrals
 • Certificat titularitat
 • Descriptiva i gràfica
 • Codi segur de verificació
Ministeri Educació Titulacions
 • Titulacions universitàries
 • Titulacions no universitàries
Institut Nacional Seguretat Social (INSS) Prestacions socials públiques
 • Prestacions percebudes
 • Consulta d’històric de prestacions
Ministeri Justícia Registre Civil
 • Consulta naixement
 • Consulta matrimoni
 • Consulta defunció
Antecedents penals
 • Consulta d’inexistència d’antecedents penals
 • Consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) Dependència
 • Consulta de nivell i grau de dependència
Ministeri Interior

 

 

Estrangeria
 • Consulta de les dades de residència legal
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) Intervención General de la Administración del Estado
 • Consulta d’inhabilitacions
 • Consulta de concessions
 • Consulta de subvencions minimis.
Consejo General del Notariado via MINHAP
Poders Notarials
 • Consulta de subsistència d’administradors d’una societat.
 • Consulta de subsistència de poders notarials.
 • Consulta de còpies simples de poders notarials o documents que afectin la subsistència d'un poder notarial.
 • Consulta de notaris i notaries.